در ادامه کلیه مطالب مربوط به طریقه و چگونگی جراحی لیزری دیسک کمر که با تقبل هزینه عمل دیسک کمر با لیزر برای شما انجام میگردد ، ذکر شده است:

 • این عمل عمل بسته و بلوک عصبی دیسک کمر در مجموع، از زمان پذیرش تا ترک کلینیک دو ساعت زمان می‌برد.
 • در صورت تجویز شدن آرام‌بخش، سوزنی درون وریدی برای دریافت دارو وارد بازو می‌شود و در این بین متخصصین بیمار را معاینه می‌کنند.
 • این عمل بدون بیهوشی است و بیمار حین انجام عمل به هوش است تا بازخوردها و واکنش‌های مهم را به رادیولوژیست اطلاع دهد، البته آرام‌بخش اضطراب و ناراحتی بیمار را کاهش می‌دهد.
 • از بیمار خواسته می‌شود تا روی شکم روی تخت معاینه مخصوص دراز بکشد.
 • رادیولوژیست به کمک فلوئوروسکوپی یا فلوروسکوپی سوزن باریکی را وارد بدن و محلول کنتراست را تزریق می‌کند تا آناتومی بدن وضوح یابد و اطمینان حاصل شود که دیسک مولد درد به درستی مورد هدف قرار می‌گیرد.
 • سپس رادیولوژیست سوزن توخالی‌ای را درون مرکز دیسک برجسته فرو می‌کند که اندکی باعث درد می‌شود.
 • دستگاه نوری کوچک مخصوصی میان سوزن قرار می‌گیرد تا پس از گرم شدن، مجموعه‌ای از کانال‌ها را درون دیسک با تخریب بافت ایجاد کند.
 • این جراحی دیسک کمر با لیزر به دلیل کاهش میزان بافت اضافی درون دیسک به طور بالقوه اندازه برجستگی دیسک را کاهش می‌دهد و فشار داخل دیسک و فشار روی عصب‌های آسیب دیده را کم می‌کند.
 • سپس دستگاه نوری به آهستگی عقب کشیده می‌شود و در این بین کانال جدید را می‌بندد.
 • رادیولوژیست و پرستار حین انجام عمل به دقت شرایط و میزان راحتی بیمار را تحت نظر دارند.
 • تعداد کانال‌های ایجاد شده به اندازه دیسک بستگی دارد. در پایان عمل، دستگاه نوری و سوزن خارج می‌شوند.
 • گاهی از بیمار خواسته می‌شود تا به منظور ارزیابی و بررسی وضعیت خود چند ساعت در کلینیک بماند.